Statut

STATUT
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W CIESZANOWIE
TEKST UJEDNOLICONY 25 SIERPNIA 2015 ROKU
WPROWADZONY UCHWAŁĄ NR 4/25/08/2015
RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CIESZANOWIE
Stan na dzień 25-08-2015r.


SPIS TREŚCI:Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Cele i zadania przedszkola
Rozdział III. Organy przedszkola i ich kompetencje
Rozdział IV. Organizacja przedszkola
Rozdział V. Pracownicy przedszkola i ich zadania
Rozdział VI. Wychowankowie
Rozdział VII. Rodzice
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


LEGENDA: zmiany wynikające ze znowelizowania przepisów oświatowych, obowiązujących od roku szkolnego 2015/2016 wyodrębniono w tekście pogrubieniem
i kolorem zielonym.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 11. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole w Cieszanowie.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Jana III Sobieskiego nr 1.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Cieszanów.pl.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

5. Przedszkole jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) spełnia warunki do organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęci.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 21. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego:

1) praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, plan pracy przedszkola, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów,
2) decyzja wyboru programu wychowania przedszkolnego należy do nauczyciela. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku lub dokonuje modyfikacji czy opracowania własnego programu,
3) wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę.

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy:

1) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci,
2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu,
5) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w warunkach pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

3. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych,
3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
8) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
9) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
10) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
a także budzenie zainteresowań technicznych,
12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
16) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) salę gimnastyczną,
3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
4) kuchnię, wydawalnię posiłków,
5) jadalnię,
6) zmywalnię naczyń,
7) szatnię dla dzieci,
8) szatnię dla personelu,
9) ogród przedszkolny i plac zabaw.

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci
4) z zaburzeniami rozwojowymi,
5) sytuacje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji,
6) wyboru partnerów i środków materialnych,
7) spontaniczna działalność dzieci,
8) zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców.

6. Przedszkole spełnia warunki do organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi m.in. przez:

1) tworzenie oddziałów integracyjnych,
2) organizowanie zajęć rewalidacyjnych,
3) organizowanie nauczania na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
4) stwarzanie przyjemnej atmosfery wobec dzieci z niepełnosprawnością.

7. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych
i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.

§ 2a1. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
a) rodziców dziecka,
b) nauczyciela,
c) specjalisty,
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2) Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
a) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz innych, na zasadzie porad i konsultacji.
b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
c) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
d) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
e) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; w zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
f) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; w zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
g) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; w zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.
h) Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
  • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
  • rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień,
  • zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
3) Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
4) Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

§ 2b1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju wychowanka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

5. Zadania, o których mowa w ust.3 pkt 1) i 2), są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 2c1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

1) prowadzenie zajęć w języku polskim,
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, w szczególności zaś poprzez:

1) dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniające zainteresowania, potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka,
2) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażaniu własnych emocji, myśli
i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
3) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
4) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
5) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,
6) prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci poprzez kształtowanie właściwych nawyków we współpracy z domem rodzinnym, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola,
7) uwzględnienie w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej potrzeb dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych,
8) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, poszerzających zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, polegających na nowatorskich rozwiązaniach programowych.

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w procesie wychowania dziecka i w przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
3) informowanie rodziców o kierunkach i zakresie zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,

4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

4. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi:
1) nauczyciel zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka.

5. Zakres i sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim:

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
2) nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem i jest za nie odpowiedzialny od momentu powierzenia go bezpośrednio przez rodzica lub opiekuna prawnego do chwili odebrania z przedszkola,
3) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
a) rodziców lub opiekunów prawnych,
b) upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
c) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 13 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica,
d) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
4) przebieg zajęć w przedszkolu jest regulowany przez „Ramowy Rozkład Dnia” z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej,
5) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
6) umożliwia się dzieciom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe (wyjątek stanowi temperatura powietrza poniżej -10ºC, silny wiatr, ulewny deszcz),
7) w salach zajęć zapewnia się temperaturę, co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola może zawiesić zajęcia na czas oznaczony
i powiadamia o tym organ prowadzący,
8) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wieku i wzrostu dzieci oraz do rodzaju ich działalności,
9) poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej, wobec wychowanków na terenie placówki nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych oraz nie podaje się jakichkolwiek leków,
10) ze względów bezpieczeństwa do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe; w przypadku zachorowania dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu, informuje się rodziców o tym fakcie i są oni zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka i zapewnienia mu fachowej opieki. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia,
11) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic; na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
12) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym Regulaminem wycieczek i spacerów,
13) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
14) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
15) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
a) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
c) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
16) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
i zbiorowym prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia -państwowego inspektora sanitarnego.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 31. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada pedagogiczna,
3) Rada rodziców.

2. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli
i oceny ich dorobku zawodowego,
3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
8) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
11) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 41. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu; w zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
3) zebrania rady pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,
4) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady,
5) Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w terminie do 31 sierpnia,

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
2) zatwierdzanie planów pracy placówki,
3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian,
7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3) w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,
4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
6) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
7) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 51. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu ogólnym. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 61. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

2. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zarządzenia wewnętrzne, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.

4. Pracę organów koordynuje dyrektor przedszkola.

5. Formy rozstrzygania sporów:

1) spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola,
2) spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami, rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 71. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich możliwości, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. Liczbę dzieci podczas zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, które są realizowane w ramach podstawy programowej oraz w formie zajęć dodatkowych.

4. W zależności od potrzeb organizacyjnych przedszkola (np. okres niskiej frekwencji dzieci, mała liczba podopiecznych we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych) zajęcia mogą być prowadzone także w grupach międzyoddziałowych, w których liczba dzieci nie może przekraczać 25.

5. Ze względu na możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci 3-letnich - w grupie najmłodszej wskazane jest by była zatrudniona opiekunka dziecięca lub pomoc nauczyciela.

6. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi.

7. Liczbę oddziałów oraz zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

§ 81. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, których organizację powierza się dyrektorowi.

4. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci planuje się na podstawie obserwacji pedagogicznej, wniosku rodziców oraz w porozumieniu z organem prowadzącym (po uwzględnieniu możliwości kadrowych i finansowych).

5. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

6. Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.

7. W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

8. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

1) Dla każdego oddziału prowadzi się dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej. Do dziennika wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, pesel, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na każdej godzinie zajęć. Fakt prowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. W przedszkolu jest prowadzony dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej.
2) Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych, do których wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, grupowy program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.
3) Przedszkole dokumentuje zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju. Do dziennika wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela.
4) System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia sporządzanie wydruku dziennika w formie papierowej oraz zapisanie danych na nośniku zewnętrznym.
5) W dzienniku elektronicznym wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.
6) Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznym Przedszkolu w Cieszanowie” oraz ogólne przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
7) Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji
w zakresie nauczania, wychowania i opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.


§ 91. Przedszkole jest placówką kilku oddziałową. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, na podstawie liczby zgłoszonych dzieci do przedszkola oraz uwzględnieniu warunków lokalowych.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do 30 kwietnia danego roku; arkusz ten zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
4) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
5) tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach, obejmujący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym zajęcia realizowane w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;
6) tygodniowy wymiar godzin zajęć religii oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 101. Ramowy rozkład dnia - Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny, a także z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

6:30-7:00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne,
7:00-8:00 praca indywidualna, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, realizacja programu „Zabawa na dzień dobry”
8:00-8:45 zabawy dowolnie organizowane przez dzieci z niewielkim udziałem n-la, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijanie zamiłowań i uzdolnień
8:45-9:00czynności i zabawy organizacyjno-porządkowe,
9.00-9.30 czynności samoobsługowe, śniadanie
9:30-10:30 zajęcia dydaktyczne – realizacja wymagań edukacyjnych podstawy programowej
10:30-11:45 spacery, pobyt w ogrodzie i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej
11:45-12:30 przygotowanie do obiadu, obiad
12:30-13:00 relaks i odpoczynek poobiedni do muzyki, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
13:00-13:20zajęcia dodatkowe w ramach realizacji programu „Bezpieczeństwo przedszkolaka”
13.20-14.00 zabawy swobodne dzieci według zainteresowań
14.00-14:15 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
14:15-14:35 zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej „Widzę, patrzę, słyszę”, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
14:35-15:00wykorzystanie metod innowacyjnych do pracy z dzieckiem w celu rozwijania zainteresowań
15:00-16:00 praca indywidualna, swobodna działalność dzieci, rozchodzenie się do domu

2. Ramowy rozkład dnia określa dla każdego oddziału w szczególności: czas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 111. Funkcjonowanie przedszkola - Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.00

4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 8.00 – 13.00

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 5-cio godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach około 1 godziny.

6. W przypadku dużej absencji dzieci, organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.

§ 121. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków, w zależności od długości pobytu dziecka w przedszkolu. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.

2. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) opłata za przedszkole dokonywana jest w siedzibie placówki lub elektronicznie po dokonaniu naliczeń,
2) terminy opłat podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń,
3) rodzice zobowiązani są do przestrzegania terminów odpłatności. Nie wywiązanie się rodziców z obowiązku odpłatności za przedszkole może doprowadzić do ściągania odpłatności na drodze administracyjnej,
4) dzienną stawkę za obiad ustala Zakład Obsługi Gminy, który świadczy usługi placówkom oświatowym na terenie gminy,
5) dzienną stawkę za wyżywienie (śniadanie i podwieczorek) ustala intendent
w porozumieniu z dyrektorem, na podstawie kalkulacji,
6) opłaty za świadczenia przedszkolne ustala się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie.

3. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola.

4. Czas odpłatnych zajęć ponad podstawę programową ustala się w godzinach:

1) od 6: 30 do 8:00
2) od 13: 00 do 16:00

V. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 131. W przedszkolu zatrudnia się:

1) nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
2) nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
3) specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

4. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:

1) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki,
2) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb przedszkola,
3) troszczenia się o mienie placówki,
4) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
5) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

§ 141. Nauczyciel wychowania przedszkolnego jest odpowiedzialny, za jakość pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny.

2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi ustaleniami.

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) planowanie i prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości;
4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystanie uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej;
5) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem i końcem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej;
6) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie programu wspomagania i korygowania rozwoju;
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz wzbogacanie warsztatu metodycznego;

4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

1) pozyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
2) organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych, co najmniej dwa razy w roku;
3) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze;
4) uczestnictwo rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach;
5) prezentowanie „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej;
6) informowanie rodziców na temat bieżącego życia grupy i przedszkola;
7) systematyczne eksponowanie prac dziecięcych;
8) informowanie rodziców o zadaniach dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w grupie.

5. Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają
z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

6. Zadania pracowników administracji i obsługi:

1) podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
2) zakres zadań pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych dotyczy w szczególności:
a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi podczas wykonywania czynności samoobsługowych, spożywania posiłków, w spacerach, wycieczkach, pobycie w ogrodzie, w przygotowaniach do zajęć,
b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,
c) właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci,
d) utrzymania w należytym stanie technicznym terenu, sprzętów i urządzeń należących do placówki,
3) każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 151. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

1) wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku 3–5 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,
2) pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie, którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka, jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,
3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4) dziecko, którego oboje rodzice pracują,
5) dziecko z rodziny niepełnej,
6) dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 15 ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku.

§ 16

Zasady przyjęć do przedszkola1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
1) dzieci 5-letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
2) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4) dzieci z rodzin zastępczych,
5) dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo,
6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)
7) dzieci obojga rodziców pracujących.

2. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.

3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc.

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” złożona w wybranej przez rodziców/prawnych opiekunów placówce.

5. Termin oraz harmonogram rekrutacji do przedszkola ustala organ prowadzący.

6. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.

7. W sytuacji zgłoszenia większej niż limit posiadanych miejsc liczby dzieci spełniających te same kryteria, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

8. Komisja rekrutacyjna składa się z:

1) dyrektora jako przewodniczącego,
2) przedstawiciela rady pedagogicznej,
3) przedstawiciela rady rodziców.

8. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

9. Organizacja oddziałów przedszkolnych jest uzależniona od liczby i wieku dzieci przyjętych do przedszkola oraz możliwości organizacyjnych placówki.

10. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola zawarte są w załączniku do zarządzenia dyrektora w sprawie zasad rekrutacji na dany rok szkolny.

§ 17

Prawa i obowiązki wychowanków1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem jego potrzeb psychofizycznych,
2) takiej organizacji dnia, która zabezpiecza higieniczny tryb życia, prawo do wypoczynku i zdrowe żywienie,
3) zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych, poznawczych i ruchowych,
4) zabawy,
5) ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
6) poszanowania godności osobistej,
7) indywidualnego tempa rozwoju,
8) tolerancji i akceptacji jego osoby.

2. W przedszkolu wychowankowie są traktowani z troską i życzliwością. Przedszkole zapewnia im opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono być pozostawione bez opieki osoby dorosłej.

3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
4) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
5) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.,
6) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
7) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
8) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,
9) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice.

4. Rada pedagogiczna w drodze uchwały może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:

1) dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września,
a rodzice nie poinformowali o przyczynie nieobecności,
2) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłosili przyczyny nieobecności,
3) zalegania w opłatach za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu przez okres powyżej jednego miesiąca,
4) powtarzającego się, niepunktualnego odbierania dziecka poza godzinami otwarcia przedszkola,
5) dziecku brak predyspozycji zdrowotnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
6) stwarza zagrożeni epidemiologiczne dla innych dzieci,
7) jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi,
a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
8) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

5. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego do czasu bezpłatnej realizacji podstawy programowej, bez możliwości korzystania z posiłków. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

VII. RODZICE

§ 18

Prawa i obowiązki rodziców1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu ujednolicenia działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

2. Rodzice wychowanków mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

1) respektowanie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) punktualne przyprowadzanie i osobiste odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez siebie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 5-letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
6) wspieranie nauczycieli w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole,
7) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 191. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

5. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

6. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przyjęto na zebraniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Cieszanowie
w dniu 25-08-2015 r. Uchwałą Nr 4/25/08/2015.

Rada Rodziców: Dyrektor Publicznego Przedszkola:
Przedszkolowo.pl logo