Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola w CieszanowieRegulamin opracowany został w oparciu o art. 53, 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. /Dz. U. nr 95 póz,42/ oraz z późniejszymi zmianami i Statut Publicznego Przedszkola w Cieszanowie z dnia 27 września 2013 r.
Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców współpracy z dyrekcją, nauczycielami, organem prowadzącym władzami samorządowymi i rodzicami wszystkich uczniów.

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1


„Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Cieszanowie”.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 11. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia współpracy z innymi organami przedszkola zapisanymi w statucie, a także wnioskowanie do tych organów w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,
c) opiniowanie programu i harmonogramu efektywności nauczania, wychowania i opieki,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
• działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola,
• występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich zagadnień pracy przedszkola,
• gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności rady oraz przedszkola/zakup pomocy dydaktycznych, nagród, remontów bieżących,
• zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola rzeczywistego wpływu na działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
• zapraszanie na swoje posiedzenia dyrekcji przedszkola, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z placówką,
• prawo do wyrażania opinii na temat pracy przedszkola i przekazywania ich organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

Rozdział III
Struktura organizacyjna rodziców i Rady Rodziców

§ 1


1. Rodzice współpracują z przedszkolem w ramach rady rodziców i rad klasowych.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców.
3. Zabranie rodziców wybiera spośród siebie 3 - osobową oddziałową radę rodziców.
4. Wybrani przedstawiciele rad oddziałowych /po jednym przedstawicielu rad oddziałowych/ tworzą Radę Rodziców przedszkola.
5. Plenarne zebranie rady rodziców przedszkola wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym prezydium Rady Rodziców jako organ kierujący pracami Rady Rodziców.
6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi 5 osób:
• przewodniczący,
• zastępca przewodniczącego
• sekretarz
• skarbnik
• 1 członek

§ 2


1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok: od wyboru do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 1


1. Uchwały podejmuje się zwykle większością głosów przy obecności co najmniej 50 % składu Rady Rodziców.
2. Listę uczestników posiedzenia Rady Rodziców przygotowuje każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Protokoły są przechowywane przez prezydium Rady Rodziców, a ich kserokopie przekazywane są Dyrekcji przedszkola.

Rozdział V
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 1


1. Wybory do Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym – o formie wyborów decydują uczestnicy zebrania.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają kandydaci z największą liczbą głosów.
4. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Członkowie prezydium Rady Rodziców sami (spośród siebie) przydzielają stanowiska funkcyjne: przewodniczący, z-ca, sekretarz, skarbnik, członek prezydium.
6. Członkowie prezydium Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział VI
Plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 11. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2. W razie potrzeby zebranie plenarne może być zwołane dodatkowo na wniosek oddziałowych rad rodziców z co najmniej połowy klas, na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.

§ 21. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku, ale z ważnych przyczyn może być zwoływane częściej na wniosek jej przewodniczącego lub na prośbę dyrektora przedszkola.
2. Posiedzenia prezydium są protokołowane.

§ 31. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy dyrektora, rodziców, wychowawców lub oddziałowej rady rodziców.
2. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być mniejsza aniżeli liczba spotkań międzyokresowych i okresowych.

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców.

§ 11. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe zwane dalej funduszami na wspieranie działalności statutowej przedszkola z następujących źródeł:
• ze składek rodziców,
• z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady rodziców i dyrekcja,
• z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i społeczności lokalnej,
• z innych źródeł.
2. Wysokość składki ustala się na plenarnym posiedzeniu rodziców na początku roku szkolnego jeden raz w roku.
3. Fundusze na rzecz rodziców pochodzą z dobrowolnych składek.
4. Pieniądze zbierane są na listy poszczególnych grup, a wysokość końcowej kwoty jest poświadczona podpisem rodzica.
5. Zebrane sumy wpłacane są do Skarbnika Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców zobowiązuje prezydium Rady Rodziców do złożenia sprawozdania z rozdysponowania zgromadzonych funduszy Rady Rodziców, przedstawiając zestawienie wydatków z w/w funduszu.
8. Pieniądze zebrane przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone na:
• pomoc materialną dla dzieci z rodzin najbiedniejszych.
• dofinansowanie konkursów, wycieczek i imprez o charakterze
ogólno-przedszkolnym,
• nagrody rzeczowe,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• bieżące remonty.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Rada Rodziców na swoje posiedzenia plenarne, a prezydium na posiedzenie regulaminowo zaprasza dyrekcję przedszkola oraz poszczególnych nauczycieli.

2. W przypadku nie respektowania przez dyrekcję przedszkola lub innych organów przedszkola oraz pracowników tych uprawnień, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju sprawy do dyrektora lub do organu prowadzącego przedszkole, jeżeli uchybień dokonał dyrektor.

3. Prezydium Rady Rodziców- powinno otrzymać odpowiedź na swoje pismo w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.

Przyjęto na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 17-09-2013 r.
Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor przedszkola
Przedszkolowo.pl logo