Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola w CieszanowieRegulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców współpracy z dyrekcją, nauczycielami, organem prowadzącym władzami samorządowymi i rodzicami wszystkich dzieci.

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1


„Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Cieszanowie”.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 11. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia współpracy z innymi organami przedszkola zapisanymi w statucie, a także wnioskowanie do tych organów w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
1) Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców,
b) zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
c) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy,
d) współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
e) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:
 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
 • organizowanie prac społeczno– użytecznych na rzecz przedszkola,
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
 • wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
 • wzbogacenie zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
 • rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
2) Rada ponadto może:
a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez radę mają dla organu charakter wiążący,
b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do gminnej rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych,
c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Rozdział III
Struktura organizacyjna rodziców i Rady Rodziców

§ 1


1. Rodzice współpracują z przedszkolem w ramach rady rodziców i rad oddziałowych.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców.
3. Zabranie rodziców wybiera spośród siebie 3 - osobową oddziałową radę rodziców.
4. Wybrani przedstawiciele rad oddziałowych /po jednym przedstawicielu rad oddziałowych/ tworzą Radę Rodziców przedszkola.Przedstawicielem, może być również rodzic, który nie należy do rady oddziałowej.
5. Plenarne zebranie rady rodziców przedszkola wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym prezydium Rady Rodziców jako organ kierujący pracami Rady Rodziców.
6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi 5 osób:
• przewodniczący,
• zastępca przewodniczącego
• sekretarz
• skarbnik
• 1 członek

§ 2


1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok: od wyboru do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 1


1. Uchwały podejmuje się zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.
2. Listę uczestników posiedzenia Rady Rodziców przygotowuje każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Protokoły są przechowywane przez prezydium Rady Rodziców, a ich kserokopie przekazywane są Dyrekcji przedszkola.

Rozdział V
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 1


1. Wybory do Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym – o formie wyborów decydują uczestnicy zebrania.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają kandydaci z największą liczbą głosów.
4. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Członkowie prezydium Rady Rodziców sami (spośród siebie) przydzielają stanowiska funkcyjne: przewodniczący, z-ca, sekretarz, skarbnik, członek prezydium.
6. Członkowie prezydium Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział VI
Plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 11. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2. W razie potrzeby zebranie plenarne może być zwołane dodatkowo na wniosek oddziałowych rad rodziców z co najmniej połowy grup, na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.

§ 21. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku, ale z ważnych przyczyn może być zwoływane częściej na wniosek jej przewodniczącego lub na prośbę dyrektora przedszkola.
2. Posiedzenia prezydium są protokołowane.

§ 31. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy dyrektora, rodziców, wychowawców lub oddziałowej rady rodziców.
2. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być mniejsza aniżeli liczba spotkań międzyokresowych i okresowych.

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców.

§ 11. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe zwane dalej funduszami na wspieranie działalności statutowej przedszkola z następujących źródeł:
• ze składek rodziców,
• z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady rodziców i dyrekcja,
• z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i społeczności lokalnej,
• z innych źródeł.
2. Wysokość składki ustala się na plenarnym posiedzeniu rodziców na początku roku szkolnego jeden raz w roku.
3. Fundusze na rzecz rodziców pochodzą z dobrowolnych składek.
4. Pieniądze zbierane są na listy poszczególnych grup, a wysokość końcowej kwoty jest poświadczona podpisem rodzica.
5. Zebrane sumy wpłacane są do Skarbnika Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców zobowiązuje prezydium Rady Rodziców do złożenia sprawozdania z rozdysponowania zgromadzonych funduszy Rady Rodziców, przedstawiając zestawienie wydatków z w/w funduszu.
7. Pieniądze zebrane przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone na:
• pomoc materialną dla dzieci z rodzin najbiedniejszych.
• dofinansowanie konkursów, wycieczek i imprez o charakterze
ogólno-przedszkolnym,
• nagrody rzeczowe,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• bieżące remonty.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców nr 1/2020/2021 z dnia 21.09.2020r.
Przewodniczący Rady Rodziców: Anna Sitarz-Szałańska

Dyrektor przedszkola: Marzena Wilusz
Przedszkolowo.pl logo