Regulamin przyprowadzanie i odbierania dziecka

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W CIESZANOWIEI. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy przedszkola – 6.30 – 16.00
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:rozebrać dziecko w szatni,osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy lub nauczycielce pełniącej dyżur.
 4. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola

 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona osobę, zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo.
 2. Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 16 roku życia.
 3. Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 4. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 5. Rodzice, opiekunowie prawni na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 6. W szczególnych przypadkach – odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną – należy poinformować nauczyciela o takim zamiarze.
 7. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor lub wicedyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
 10. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje w placówce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 11. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.


Przedszkolowo.pl logo