Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W CIESZANOWIE
I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
 1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.45.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, przekazania dziecka nauczycielce danej grupy lub nauczycielce pełniącej dyżur lub wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.
 4. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć – bez przekazania go pracownikowi lub nauczycielowi.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola
 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo.
 2. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godz. 16.00.
 3. Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 16 roku życia.
 4. Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 5. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 6. Rodzice, opiekunowie prawni na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (zał. nr 1). Upoważnienie to jest ważne przez rok szkolny, o ile nie zostanie wycofane przez rodziców.
 7. W szczególnych przypadkach – odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną – należy poinformować nauczyciela o takim zamiarze.
 8. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
 11. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje
 12. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona odpowiednim dokumentem sądowym (np. wyrok, postanowienie, orzeczenie).
 13. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
Przedszkolowo.pl logo