Program Profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CIESZANOWIEPodstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. z 2012 r. poz. 752)


Charakterystyka programu:

Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.
Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
w sytuacjach takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.(1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)

Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
3. Jak słuchać uważnie.
4. Jak prosić o pomoc.
5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
7. Jak mówić przepraszam.
8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.
9. Jak rozwiązywać konflikty.
10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.
11. Jak pomagać innym.
12. Jak rozpoznawać zagrożenie.
13. Jak mówić „nie".

Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.
[newline]
Zadania

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,

1. Zdrowy styl odżywiania.
2. Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
3. Higiena osobista.
4. Higiena otoczenia.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,
 • zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,
 • rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,
 • wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,
 • potrafi nakryć do stołu,
 • umie kulturalnie zachować się przy stole,
 • dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,
 • zna i używa przybory toaletowe,
 • rozumie przyczyny chorób zakaźnych,
 • wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,
 • wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,
 • zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
2. Bezpieczna droga do przedszkola.
3. Udzielanie pierwszej pomocy.
4. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.
5. Kontakty z nieznajomymi.
6. Profilaktyka przeciwpożarowa.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • zna zasady współżycia w zespole,
 • korzysta z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami,
 • samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,
 • wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,
 • zna numery alarmowe,
 • potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa, nie drażni zwierząt,
 • nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,
 • nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,
 • wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,
 • wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

III. Nałogi i ich skutki

1. Alkohol.
2. Nikotyna.
3. Narkotyki.
4. Komputer i telewizja.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki
 • rozumie zakaz spożywania tych używek,
 • jest asertywne,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i Internetu.

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

1. Gry i zabawy sprawnościowe.
2. Rekreacja i wypoczynek.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,
 • potrafi nazwać części swojego ciała,
 • umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,
 • rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,
 • aktywnie wypoczywa.

V. Akceptacja innych.

1. Nawiązywanie więzi.
2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
3. Radzenie sobie z emocjami.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,
 • umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,
 • pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,
 • pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,
 • jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,
 • zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,
 • wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

VI. Środowisko wokół nas
1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
2. Działania proekologiczne.

Oczekiwane efekty:
Dziecko:
 • wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem
 • jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,
 • zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,
 • bierze udział w akcjach proekologicznych,
 • potrafi segregować odpady.
[newline]
Metody realizacji programu :

 • podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,
 • problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,
 • aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy,
 • kinezjologia edukacyjna,
 • praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe,
 • zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

Formy realizacji programu:

 • praca indywidualna,
 • zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • czynności samoobsługowe,
 • prace użyteczne,
 • spacery, wycieczki,
 • zajęcia zorganizowane,
 • uroczystości przedszkolne,
 • konkursy, turnieje.

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktyki”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:
 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
 • analiza ankiet.

Program przedstawiono do zaopiniowania Radzie Rodziców w dniu 17-09-2013r.
Rada Rodziców:

Program przyjęto na zebraniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Cieszanowie
w dniu 27-09-2013 r. Uchwałą Nr 5/27/09/2013.
Dyrektor Publicznego Przedszkola:
Przedszkolowo.pl logo