Procedura bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/IX/2020

Procedury zapewniania bezpieczeństwa
w Publicznym Przedszkolu
w Cieszanowie
w związku z wystąpieniem epidemiiNa podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
wPublicznym Przedszkolu w Cieszanowie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Organizacja pracy przedszkola oraz obowiązki pracowników związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu w Cieszanowie,zwanej dalej przedszkolem, odpowiada Dyrektor tego przedszkola, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do16.00.
 4. Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje nauczyciel opiekujący się grupą.
 5. Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola należy ograniczyć do maksimum, dlatego rodzice przyprowadzają swoje dzieci do przedsionka i oczekują na ich odebranie przez pracowników przedszkola – wyjątek dotyczy przez okres dwóch tygodni dzieci nowo przyjętych.
 6. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 7. Przebywając w budynku przedszkola w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, klatka schodowa itd.) osoby zewnętrzne, w tym rodzice zobowiązani są zakrywać usta i nos chodząc we własnych maseczkach, przyłbicach lub mini przyłbicach.
 8. Każda grupa ma na stałe przypisaną salę do zajęć, wymieniają się nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem. Dzieci wdrażane są do korzystania z przydzielonego im na stałe stanowiska pracy – ławka, wieszak w szatni, stolik w jadalni itp.
 9. Wszyscy pracownicy dbają, by dzieci przebywając na terenie placówki nie gromadziły się i starają się zachować dystans między nimi – w szczególności w częściach wspólnych: szatnie, korytarze, klatka schodowa, jadalnia.
 10. Wszystkie osoby postronne wchodzące do przedszkola mogą przebywać w jego przedsionku i zgłaszają swoje przybycie dzwonkiem. Informują o powodzie wizyty, a ich obecność jest odnotowywana w rejestrze monitorującym wejścia osób postronnych. Przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 11. Na tablicy ogłoszeń – przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie placówki.
Przedszkole zapewnia:
 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;
 2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynku dla osób dorosłych, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników przedszkola do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 3. Bezdotykowy termometr;
 4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;
 6. Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.
Dyrektor:
 1. Zaznajamia pracowników i rodziców ( na zebraniu oraz w dzienniku elektronicznym) ze stosowanymi w przedszkolu metodami ochrony przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
 2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
 3. Opracowuje harmonogram pracy dla wszystkich pracowników;
 4. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
 5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 6. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika przedszkola;
 8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;
 9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły;
 10. Wyznacza obszary w przedszkolu, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
 11. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w przedszkolu, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w przedszkolu odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy przedszkola.
Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
 2. Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
 4. Informować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u dziecka (w szczególności kaszel, gorączka);
 5. Unikać organizowania większych skupisk dzieci (chodzi o skupiska więcej niż 25 dzieci) w jednym pomieszczeniu;
 6. Poinformować dyrektora o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne – do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;
 7. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w toaletach na odpady zmieszane;
 8. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
Nauczyciele odbywający zajęcia z dziećmi:
 1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u dzieci, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez dzieci i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. Sprawują opiekę nad dziećmi zgodnie z harmonogramem, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania z placu zabaw, boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
 3. Edukują dzieci z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie przedszkola, tj. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, szatni, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
 4. Wietrzą systematycznie salę zajęć;
 5. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi – także
 6. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;
 7. Przypominają dzieciom o zakazie przynoszenia przedmiotów i zabawek z domu (nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami),
 8. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.
 9. Wychowawca grupy zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w przedszkolu w związku z COVID-19. Ten fakt odnotowuje w e-dzienniku.
Osoby sprzątające w placówce:
 1. Pracują w rękawiczkach;
 2. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 3. Dezynfekują toalety – co najmniej dwa razy dziennie (godz. 9.30 i 11.30) oraz po każdym dniu pracy przedszkola;
 4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
 5. Wietrzą klatki schodowe i szatnie – raz na godzinę;
 6. Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
 7. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
 8. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak, aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
 9. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora przedszkola. Dyrektor dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 2 do Procedur.
 10. Prowadzi rejestr wejść na teren przedszkola osób zewnętrznych.
 11. Prowadzi dezynfekcje ławek zewnętrznych, placu zabaw, boisk, szatni.

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi


 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania przedszkola w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
 2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się
 3. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie bezpośrednie
 4. Wchodząc na teren przedszkola, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik przedszkola wpisuje dane do rejestru wejść.
 5. Pracownik przedszkola ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego wypełnienia ankiety
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania przedszkolu numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca grupy.
 8. Do kontaktu z przedszkolem w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się następujące numery telefonów 166311039, 785552080. Powyższe numery telefonów są również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie przedszkola rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się poprzez e-dziennik. Ponadto procedury te omawia dyrektor na zebraniu z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Procedura przyprowadzania i odbiór dzieci


 1. Na teren budynku przedszkola może wchodzić dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona). Opiekun nie wchodzi do przedszkola, z wyjątkiem rodziców dzieci nowo przyjętych.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do przedszkola wysyłać́ dziecka, u którego
 3. Opiekun (przyprowadzający/odbierający dziecko) może przebywać w przedsionku.
 4. Opiekun przebywając w budynku przedszkola musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników przedszkola oraz innych opiekunów i dzieci - co najmniej 1,5 m.
 6. Dziecko jest odbierane przez pracowników przedszkola i prowadzone do szatni, tam jest rozebrane i po umyciu rąk wprowadzane do sali zajęć.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek i przedmiotów z domu, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
 8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u dziecka pracownik przedszkola nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka. W przypadku, gdy u dziecka objawy choroby pojawią się później, wówczas jest izolowane w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub wychowawca kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
 9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola.
 10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 11. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.
 12. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie przedszkola nie dłużej niż jest to konieczne.

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość spożycia trzech posiłków w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Posiłki gorące (obiady) przygotowywane są przez ZOG przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Śniadania i podwieczorki przygotowywane są na terenie przedszkola przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
Pracownicy kuchni:
 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myją ręce:
 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej 1,5 metra;
 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 9. Dzieci spożywają posiłki w jadalni. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne grupy określa dyrektor i przekazuje informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym.
 10. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek dzieci myją ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 11. Posiłki dzieciom podają nauczyciele, opiekujący się daną grupą.
 12. W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak: cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce). Uczeń w razie potrzeby prosi osobę z obsługi
 13. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę dzieci wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji pracownik zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Wyjścia na boisko, plac zabaw


 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw, boiska, terenu przedszkola.
 2. Plac zabaw jest codziennie dezynfekowany przez pracownika przedszkola w godzinach rannych.
 3. Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby dzieci unikały ścisku, dlatego należy organizować wyjścia pojedynczych grup.
 4. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla innych osób postronnych.

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu


Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.
 1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.
 2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez dzieci lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy:
 4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć́ na wolnym powietrzu, aby unikać wdychania oparów.
 5. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.
 6. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/dzieci.
 7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, środków zakupionych do tego celu przez przedszkole i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19


 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora.
 5. Dyrektor lub wychowawca kontaktuje się – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 10. Rodzice izolowanego dziecka odbierają go z przedszkola z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19.
 12. Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne) po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 19. Sekretarz przedszkola prowadzi Rejestr występujących w przedszkolu zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 30 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe wymazuje z tabeli rejestru osoba prowadząca rejestr.

Przepisy końcowe
 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu przedstawione
 2. Zobowiązuje się rodziców, nauczycieli i pracowników posiadających telefony komórkowe do zainstalowania aplikacji ProteGoSafe, która powiadomi o możliwym kontakcie z koronawirusem, środkach ostrożności i postępowaniu w przypadku podejrzenia infekcji u siebie. Szczegółowe informacje na temat aplikacji na stronie www.gov.pl/web/protegosafe.
 3. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
Załączniki do Procedury:
 1. Karta dezynfekcji pomieszczenia,
 2. Karta monitoringu czystości pomieszczenia,
 3. Ankieta rodzica,
 4. Rejestr występujących w przedszkolu zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych dzieci i pracowników.

Przedszkolowo.pl logo