Plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CIESZANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Plan został zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2020 r. Uchwałą Nr 6/2020/2021

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Statut przedszkola.

Plan pracy został opracowany na podstawie:
 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej poprzedni rok szkolny
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” WSiP
 4. Programu wychowania przedszkolnego Mac Edukacja
 5. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 6. Oczekiwań rodziców
 7. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 8. Priorytetów wskazanych przez MEN


BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE DZIECKAI. Kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo, wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, wpajanie zasad właściwego odżywiania się oraz dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne.
Zasady i sposoby realizacji:
1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu:
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw,
 • zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji,
 • przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego.
2. Uświadamianie zagrożeń płynących z otaczającego świata poprzez:
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży pożarnej,
 • realizowanie programu ponad podstawę programową ,,Bezpieczne dziecko”,
 • wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • realizowanie programu ponad podstawę programową ,,Edukacja multimedialna w przedszkolu”.
3. Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i przyzwyczajeń zdrowotnych.
 • systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych,
 • zorganizowanie kącika „W zdrowym ciele zdrowy duch” modyfikowanego zgodnie z omawianymi treściami,
 • organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem,
 • zorganizowanie wycieczek do instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa tj. Przychodnia lekarska, Gabinet stomatologiczny,
 • udział w programie profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
4. Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem poprzez:
 • organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania się oraz zajęć kulinarnych,
 • prezentacja multimedialna ,,Piramida zdrowia”,
 • zorganizowanie przed każdą z salą grupowej spiżarni „Dary jesieni”,
 • zorganizowanie „Kącika zielarskiego”,
 • umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa na śniadanie i podwieczorek „Warzywny talerzyk”,
 • organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów odpowiedzialnych za prawidłowe żywienie np. kucharz, intendentka, dietetyk żywieniowy.
5. Uświadamianie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne poprzez:
 • stworzenie kodeksów grupowych przestrzeganie zawartych w nich regułom wprowadzanie systemów motywacyjnych,
 • prezentacja multimedialna zapoznająca dzieci z ich prawami wynikającymi z „Konwencji praw dziecka”:
 • organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających,
 • wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii,
 • czytanie dzieciom literatury terapeutycznej,
 • zorganizowanie „Kącika relaksu”.
6. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu poprzez:
 • wykorzystanie różnorodnych metod, form i środków w zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku,
 • organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w połączeniu z zabawami ruchowymi i grami terenowym,
 • systematyczne prowadzenie aktywnych zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem sali gimnastycznej,
 • wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie sprzętu sportowego,
 • zorganizowanie międzygrupowej oraz międzyprzedszkolnej „Spartakiady sportowej”,
 • zorganizowanie przedszkolnego konkursu fotograficznego „Sport to zdrowie”,
 • zorganizowanie wernisażu plakatów „Z mamą i tatą ćwiczę zimą i latem”,
 • zorganizowanie festynu „Dwie godziny dla Rodziny”.
7. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas środowiska poprzez:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej uwrażliwiających dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze,
 • realizacja przedsięwzięć i projektów o charakterze edukacyjnym i ekologicznym promującym dbałość o środowisko proponowanych przez zewnętrznych partnerów,
 • kontynuacja selektywnej zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola,
 • udział w akcji „Sprzątanie przedszkola”.

Kryteria osiągnięć:
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
 • zna drogę ewakuacyjną,
 • wie, jak zachować się w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego,
 • wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie może otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
 • wie, że nie można zażywać samodzielnie lekarstw i stosować środków chemicznych,
 • próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i ich unika,
 • zna numery alarmowe,
 • zachowuje zasady bezpieczeństwa na drodze (podczas spacerów i wycieczek),
 • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej np. prawidłowe mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z WC, pielęgnacja nosa, dbanie o schludny wygląd, itp.,
 • uczestniczy w zakładaniu i modyfikowaniu kącika zdrowotnego,
 • poznaje zawody oraz instytucje odpowiedzialne za zdrowie oraz rolę ich pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa,
 • wie, że palenie tytoniu wywołuje poważne schorzenia,
 • poznaje zasady dotycząca zdrowego odżywiania,
 • nabywa wiedzę na temat piramidy zdrowia
 • spożywa i nazywa różnorodne pokarmy niezbędne do utrzymania zdrowia,
 • ogranicza spożywanie słodyczy,
 • potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie dla zdrowia,
 • poznaje przedstawicieli zawodów promujących zdrowe odżywianie,
 • przestrzega przyjętych przez grupę norm społecznych,
 • nabywa umiejętności wyrażania emocji, rozpoznawania ich u siebie oraz innych osób,
 • kontroluje własne zachowania,
 • prawidłowo reaguje na przejawy emocji innych osób,
 • wie, że ma prawo czuć się bezpieczne,
 • poznaje pojęcie ,,zły dotyk”, wie jak reagować,
 • rozumie znaczenie relaksu i wypoczynku dla funkcjonowania organizmu,
 • podejmuje różne formy aktywności ruchowej w ogrodzie przedszkolnym, w sali gimnastycznej i salach zajęć,
 • jest sprawne fizyczne na miarę swoich możliwości,
 • bierze udział w zabawach z elementem współzawodnictwa,
 • odkrywa i rejestruje za pomocą aparatu fotograficznego różnego rodzaju sporty,
 • swoje pomysły przedstawia za pomocą pracy plastycznej,
 • bierze aktywny udział w wykonywaniu ćwiczeń z elementem współzawodnictwa,
 • zna zasady uczciwej rywalizacji,
 • ma poczucie odpowiedzialności i wpływu na stan środowiska, w którym żyje,
 • poznaje zagrożenia związane z nadmiernym transportem samochodów osobowych oraz korzyściami płynącymi z ograniczenia ruchu kołowego dla zdrowia planety,
 • uczestniczy w działaniach proekologicznych: segreguje śmieci; zbiera nakrętki, baterie, makulaturę,
 • zna i rozumie pojęcie recyklingu,
 • porządkuje ogród przedszkolny i jego okolice,
 • dostrzega piękno otaczającej nas przyrody nie skażonej zanieczyszczeniami.

Monitorowanie:
 • protokół z przeprowadzenia próbnego alarmu przeciwpożarowego,
 • zapisy w dziennikach,
 • zapisy w dziennikach,
 • rejestracja fotograficzna,
 • plany miesięczne,
 • kącik ,,Zdrowy przedszkolak”,
 • karty wycieczek,
 • program „Czyste powietrze wokół nas”,
 • prezentacja multimedialna,
 • menu „Warzywny talerzyk”,
 • kodeksy grupowe,
 • systemy motywacyjne,
 • scenariusze zajęć,
 • regulamin konkursu,
 • fotografie konkursowe,
 • wystawa plakatów,
 • dyplomy,
 • materiały dydaktyczne i pomoce dla nauczycieli,
 • kąciki selektywnej zbiórki odpadów, plakaty, ulotki promujące zbiórkę ,
 • informacje w formie papierowej i na stronie internetowej przedszkola,
 • protokoły Rady Pedagogicznej,
 • harmonogramy zajęć otwartych,
 • scenariusze zajęć,
 • scenariusze i protokoły zebrań,
 • listy obecności,
 • filmy edukacyjne,
 • tablice i plakaty informacyjne,
 • strona internetowa przedszkola,
 • kronika przedszkolna.

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.
Zasady i sposoby realizacji:
1. Rada Szkoleniowa:
1) Potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym.
2) Nauka programowania i kodowania poprzez zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym.
3) Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.
4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
6) Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw respektowanie norm społecznych.
7) Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
8) Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.
9) Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.
3. Dzielenie się informacjami na temat samodzielne studiowanej literatury, czasopism nauczycielskich, publikacji multimedialnych, nowości wydawniczych. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz literatury dotyczących tematu).
4. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu zdrowego stylu życia (encyklopedie, literatura dziecięca itp.).
5. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.
6. Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
7. Współpraca z psychologiem, cykl zajęć: eliminowanie odruchów agresji, tolerancja, rozładowanie negatywnych emocji, budowanie dobrej atmosfery w grupie.
8. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta).
Kryteria osiągnięć:
 • wzbogacanie warsztatu pracy,
 • zacieśnianie współpracy między nauczycielami,
 • wymiana doświadczeń,
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Współpraca z rodzicami:
 • zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola i zachęcanie do jej modyfikowania,
 • wspólne analizowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,
 • współudział rodziców w konkursach,
 • angażowanie rodziców do wyposażania kącików,
 • cykliczne spotkania z psychologiem,
 • zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich,
 • zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych
 • pedagogizacja rodziców na temat: „Hartowanie sposobem na wzmocnienie odporności dziecka”, „Zdrowe nawyki żywieniowe”,
 • włączenie rodziców w organizację festynu rodzinnego ,,Dwie godziny dla rodziny”.
Kryteria osiągnięć:
 • rodzic zna dokumentację przedszkolną,
 • bierze czynny udział w życiu przedszkola,
 • ma możliwość wnoszenia swoich propozycji, modyfikacji, np. kodeksów grupowych, działań wychowawczych,
 • wnosi i realizuje swoje inicjatywy na rzecz dzieci i przedszkola.
2. Współpraca z instytucjami lokalnymi:
 • współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia edukacyjne w najbliższej okolicy,
 • zapraszanie do przedszkola gości związanych z promowaniem zdrowego stylu życia,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole: Szkoła Podstawowa w Cieszanowie, Komenda Policji, ZOG Cieszanów, Straż Pożarna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, Zakład Opieki Zdrowotnej.

Kryteria osiągnięć:
 • poznaje przedstawicieli wybranych instytucji, role ich pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa,
 • aktywnie uczestniczy w spotkaniach, zadaje sensowne pytania dotyczące, np. bezpieczeństwa podczas spotkań z policjantem, strażakiem potrafi poprawnie zachowywać się w miejscach użyteczności publicznej zadaje pytania związane z celem wycieczki, spotkania.

DZIECKO W ŚWIECIE WARTOŚCII. Tworzenie sytuacji edukacyjnych kształtujących u dzieci postawy obywatelskie i patriotyczne w oparciu o muzykę i literaturę. Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.

Zasady i sposoby realizacji:
1. „Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów.
2. Aranżowanie przestrzeni umożliwiającej dziecku poznawanie walorów płynących ze świata uniwersalnych wartości:
 • kąciki zainteresowań stałe (patriotyczny, muzyczny, czytelniczy),
 • dostosowywanie pomocy dydaktycznych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • wzbogacanie swobodnych zabaw o rekwizyty, przedmioty i elementy inspirujące dzieci.
3. Wprowadzanie w świat wartości takich jak dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja poprzez:
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,
 • organizowanie międzygrupowych spotkań integracyjnych ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotyczno - obywatelskich,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • udział w akcjach charytatywnych tj.:

4. Rozbudzanie talentów muzycznych poprzez:
 • stosowanie różnorodnych metod i form rozwijających zainteresowania muzyczne:
 • rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich,
 • zapoznanie dzieci z instrumentami oraz grającym sprzętem muzycznym - dzisiejszym i dawnym (oglądanie na zdjęciach, obrazkach dawnego sprzętu: gramofon, magnetofon, adapter, radio, starych płyt),
 • zorganizowanie spotkania z np. muzykiem, itd.,
 • przybliżenie sławnych polskich kompozytorów np. Chopin, Moniuszko, Wieniawski, itp.
 • nauka piosenek ludowych i patriotycznych,
 • utrwalanie zabaw tradycyjnych (np.: „Rolnik sam w dolinie” „Jawor, jawor” „Budujemy mosty” „Mało nas”),
 • wprowadzenie innowacyjnej zabawy w „Orkiestrę i dyrygenta” z wykorzystaniem instrumentów w ramach zajęć rytmicznych,
 • zorganizowanie „Spaceru do kościoła” (zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem organów),
 • zorganizowanie rodzinnej wystawy niekonwencjonalnych instrumentów „Twórczy przedszkolak” (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami).
5. Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich poprzez:
 • wykorzystywanie literatury dziecięcej w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy np. Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz,
 • oraz aktywizujących metod pracy: np. burza mózgów, projekt edukacyjny, drama, trening twórczego myślenia,
 • udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie literatury polskiej (legendy, podania, bajki, baśnie, poezja, opowiadania) przez nauczycieli oraz zaproszonych gości,
 • stworzenie możliwości obcowania z literaturą pod różną postacią: książki papierowe, audiobooki, słuchowiska, bajki grajki, przestawienia, filmy, itd.
 • uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych zainspirowanych literaturą organizowanych w przedszkolu,
 • wykonanie prac plastycznych na temat wysłuchanej literatury (wystawa prac),
 • zorganizowanie wycieczki do Biblioteki Miejskiej.
6. Rozwianie pojęć matematycznych poprzez stymulowanie rozwoju procesów myślowych dziecka:
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy np. Edukacja matematyczna w przedszkolu metodą Edyty Gruszczyk,
 • urozmaicanie zajęć rozwijających pojęcia matematyczne środkami dydaktycznymi jak:


II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.
2. Gromadzenie literatury fachowej oraz płyt CD z muzyką.
3. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.
4. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz literatury dotyczących tematu).
5. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego (atlasy, literatura dziecięca itp.).
6. Wzbogacanie kącików muzycznych.
7. Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.
8. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w zakresie realizacji programu autorskiego „Dziecięca matematyka”.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:
 • wspólne analizowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w celu, wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,
 • współudział rodziców w konkursach,
 • angażowanie rodziców do wyposażania kącików,
 • modyfikowanie kodeksów grupowych,
 • cykliczne spotkania z psychologiem,
 • zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich,
 • zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych.
2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:
 • współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia edukacyjne w najbliższej okolicy,
 • kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:
 • udział dzieci w konkursach organizowanych poza przedszkolem.

PRZYDZIAŁ ZADAŃ I ZAJĘĆ DODATKOWYCH:I. Zadania
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola - Sopel Anna
2. Dokumentacja – losy absolwentów - Chmiel Barbara
3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej - Elżbieta Zapalska-Serkis
4. Administracja dziennika elektronicznego - Wilusz Marzena
5. Dekoracja holu - Szymańska Joanna, Antoniów Anna
6. Informacje, ogłoszenia dla rodziców – Wilusz Marzena
7. Protokoły rady pedagogicznej - Antoniów Anna

II. Zajęcia dodatkowe
1. Elementy rytmiki - Elżbieta Zapalska-Serkis
2. Kółko plastyczne - Anna Sopel
3. Kółko komputerowe - Anna Antoniów

III. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Konsultacje psychologiczne - Maja Domańska
2. Terapia logopedyczna - Anna Sopel
3. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka - Anna Sopel, Anna Antoniów, Elżbieta Zapalska-Serkis

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI:
1. Ds. wychowania - Wszyscy nauczyciele
2. Ds. ewaluacji wewnętrznej - Antoniów Anna – lider
3. Ds. promocji przedszkola w środowisku - Sopel Anna – lider
4. Samokształceniowy - Sopel Anna – lider

WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI:
1. „Plac zabaw” – program wychowania przedszkolnego, wydawnictwo WSiP.
2. Program wychowania przedszkolnego, wydawnictwo Mac Edukacja.
3. „Bezpieczne dziecko” – program realizowany w formie zajęć dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.
4. „Edukacja multimedialna w przedszkolu” – program realizowany w formie zajęć dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Rozwój – Wychowanie – Edukacja – program wychowania przedszkolnego, wydawnictwo Nowa Era.
6. „Będę przedszkolakiem” - program adaptacyjny.
7. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.
8. „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dla przedszkola.

Dyrektor:
Marzena Wilusz

Przedszkolowo.pl logo