Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W CIESZANOWIE
I. PODSTAWA PRAWNAKoncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U, Nr 168, poz. 1324, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, z 2013 r. poz. 560).
Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia obowiązków szkolnych. Cele te realizowane są w przedszkolu w oparciu o:
 • Podstawę programową
 • Programy nauczania
 • Statut Przedszkola
 • Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowane dla każdej grupy wiekowej przez nauczycieli.


ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJIPunktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.


CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKIPubliczne Przedszkole w Cieszanowie mieści się w piętrowym budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego1, budynek ten połączony jest ze szkołą. Obwód przedszkola obejmuje wszystkie miejscowości gminy Cieszanów. Baza lokalowa przedszkola składa się z dwóch sal dydaktycznych, które posiadają zaplecze w postaci, dwóch szatni i łazienek oraz pokoju nauczycielskiego, kuchni i jadalni. Do ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywana jest sala gimnastyczna. Przy przedszkolu jest plac zabaw dla najmłodszych uczniów szkoły i dzieci przedszkolnych. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu odbywa się w dwóch grupach, są to oddziały łączone: 3-4 latki oraz 4-5 latki. Przestrzenne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem dwukierunkowym i specjalistycznym czuwa nad rozwojem i kształtowaniem osobowości dziecka. Bogata oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i aktywności. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas dopołudniowy wypełniają zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy swobodne i zorganizowane, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego są bezpłatne, na których uczestniczą wszystkie dzieci. Wychowankowie dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu na placu przedszkolnym wyposażonym w funkcjonalne przyrządy do zabaw ruchowych.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLAAbsolwent przedszkola:
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • Potrafi współdziałać w zespole,
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • Jest samodzielny,
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • Lubi działania twórcze,
 • Jest wrażliwy estetycznie,
 • Akceptuje i przestrzega zdrowego stylu życia,
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

DZIECKO MA PRAWO DO:

życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego chce, odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie, aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy, zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji, badania i eksperymentowania, nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, doświadczenia konsekwencji swojego zachowania, zdrowego żywienia.

NASZE PRZEDSZKOLE

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

KRYTERIA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
 2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

III. CELE I ZADANIA GŁÓWNE 1. Zapewnienie wychowankom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego odpowiednio do ich możliwości.
 2. Organizowanie procesu kształcenie zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Rozwijanie szczególnych predyspozycji rozwojowych.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności.
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych,
 • zachęcanie do zdrowego trybu życia (przestrzeganie zasad żywienia, dbanie o higienę osobistą, rozwijanie sprawności fizycznych m. in. na świeżym powietrzu,
 • łączenie aktywności ruchowej z poznawaniem środowiska przyrodniczego,
 • poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań o naszym regionie,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i przeżyć.
 1. . Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
 3. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 4. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 5. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
 2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka. [*] Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.[newline][*] Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się. [newline][*] Nauka przez aktywne działanie.[newline][*] Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.[newline][*] Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności[newline] i niezależności od dorosłych.
 3. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Podstawowym celem pedagogiki jest pomoc każdemu dziecku w osiąganiu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia.
 1. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju.
 2. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 3. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 4. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się.
 5. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 6. Nauka przez aktywne działanie.
 7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych.
 8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy.
 9. Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
 1. Zasada indywidualizacji
 2. Zasada integracji
 3. Zasada wolności i swobody działania
 4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
 5. Zasada aktywności
 6. Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowanie przedszkolnego:

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń,
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • Metoda zadań stawianych dziecku,
 • Metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • Obserwacja i pokaz,
 • Osobisty przykład nauczyciela,
 • Udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienie teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • Rozmowy,
 • Opowiadania,
 • Zagadki,
 • Objaśnienia i instrukcje,
 • Sposoby społecznego porozumiewania się,
 • Metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę projektu,
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Sherborne
 • Metodykę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • Metody aktywizujące

Pragniemy doskonalić jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. Ponadto jednym z naszych głównych zadań to uświadomienie rodzicom, że edukacja przedszkolna to pierwszy i najważniejszy szczebel na drodze kariery szkolnej ich dziecka.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • cele wychowania i nauczania,
 • działania ukierunkowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości
 • tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca z całą grupą
 • „otwarte drzwi”
 • zabawy

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola.

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 • protokolant Rad Pedagogicznych,
 • współpraca z biblioteką,
 • prowadzenie kroniki,
 • promocja przedszkola,
 • dekoracja placówki,
 • współpraca z instytucjami lokalnymi.
 • praktyki studentów i opieka nad stażystami
 • współpraca z innymi instytucjami

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:
 • odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami


Współpraca zespołu pedagogicznego:
 • tworzenie zespołów zadaniowych
 • tworzenie rocznych programów
 • ankiety
 • arkusze diagnostyczne
 • raporty
 • diagnozy
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę pracy pedagogicznej opartej na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:
 • „Na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej);
 • Kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników);
 • Diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco;
 • „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 • Prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci;
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • Kroniki przedszkolnej
 • Rozmów z dziećmi.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji,
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

IV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMICele:


 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod,
 • udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
 • organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Ważnym celem dobrego funkcjonowania przedszkola jest współpraca z lokalnymi ośrodkami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Instytucjami wspierającymi mogą być:
 • Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej w Cieszanowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
 • Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie
 • Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
 • Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
 • Straż Pożarna w Cieszanowie
 • Przechodnia Rejonowa w Cieszanowie

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:


 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 • zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Celem ewaluacji jest pozyskiwanie informacji na temat sposobów podniesienia jakości pracy przedszkola dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Kryteria ewaluacji:
 • działania wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli promujące wychowanie przedszkolne w środowisku,
 • dojrzałość szkolna osiągnięta przez absolwenta przedszkolna,
 • proces wychowawczo-dydaktyczny uwzględniający potrzeby dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • poziom zaangażowania rodziców w przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola.

Pytania kluczowe:
 • w jakim stopniu działania wychowawcze nauczycieli promują wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym?
 • czy absolwenci przedszkola osiągnęli wysoki poziom dojrzałości szkolnej?
 • czy proces wychowawczo-dydaktyczny dostosowany jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 • w jaki sposób rodzice angażują się w działalność na rzecz przedszkola.

Koncepcję Pracy Publicznego Przedszkola w Cieszanowie przedstawiono do zaopiniowania Radzie Rodziców w dniu 17-09-2013r.
Rada Rodziców:

Program przyjęto na zebraniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Cieszanowie w dniu 27-09-2013 r. Uchwałą Nr 5/27/09/2013.


Dyrektor Publicznego Przedszkola:

Przedszkolowo.pl logo